Ҷм, 02 Октябр 2020 | 03:10
ТОҶ :: РУС :: ENG

Маркази таълимӣ

 Таъсиси нахустмаркази таълимии амнияти иттилоотӣ

 Саридораи њифзи  сирри  давлатии  назди  Њукумати Љумњурии  Тољикистон (минбаъд - Саридора)  љињати  татбиќи  Ќонуни  Љумњурии  Тољикистон «Дар  бораи имзои электронии  раќамї», Ќонуни Љумњурии  Тољикистон «Дар  бораи њифзи  иттилоот» ва ќарори Њукумати  Љумњурии  Тољикистон аз  30  июни  соли  2004, № 290 “Дар  бораи Барномаи таъмини  амнияти  иттилоотии  Љумњурии  Тољикистон”, ки баъдан  бо ќарори Њукумати  Љумњурии  Тољикистон  аз  1  июли  соли  2011, № 337  тамдид  дода  шудааст, дар  назди  КВД «Маркази   њифзи  техникии  иттилоот, сертификатсия  ва  экспертиза»  маркази  таълимии    амнияти  иттилоотї  таъсис  дод. Маркази таълимии номбурда  ба  таври  расмї 24  ноябри  соли  2014 ифтитоњ  ва ба фаъолият  шуруъ кард.

  Бояд ќайд  кард, ки чунин  марказ  дар  љумњуриамон  то  њол  вуљуд  надошт. Ба  маќсади таълимомўзї  дар  соњаи  амнияти  иттилоотї  мутахассисони  соња  аксар  ба  кишварњои  аз  нигоњи  технологияњои  иттилоотию  коммуникатсионї  пешрафта,  ба  муњлатњои  дарозмуддат  ва  кутоњмуддат  сафар  менамоянд. Бозомўзї ё  такмили  ихтисос  дар  ин  самт  аз  њисоби  буљаи  љумњуриявї  анљом  мегирад, ки  харољоти  иловагиро  талаб  мекунад.

 Њамаи  ин  њолатњоро ба  эътибор  гирифта, ба маќсади дар оянда дар шароити  љумњуриамон омода ва бозомўзонидани  кадрњо, сертификатсияи онњо  дар  соњаи  амнияти  иттилоотї њангоми татбиќи  имзои электронии  раќамї, њуљљатгузории  электронї  ва  дар  ин  асос  таъсиси  њукумати  электронї, Саридора ин маркази  таълимии  доимоамалкунандаро  ташкил  кард. Ба ин  маќсад дар асоси   низомнома  ва  њуљљатњои  меёрии  њуќуќии дигар,  иљозатномаи Вазорати  маориф  ва  илми Љумњурии  Тољикистон  аз 25.08.2014, № 0001704  оид  ба  њуќуќи  пешбурди  фаъолияти  таълимї,  гирифта  шуд.

 Мавриди  тазаккур аст, ки  ќабл  аз  таъсиси  маркази  таълимї Саридора  таљрибаи  кишварњои  дигарро ба  монанди  Эстония, Федератсияи Россия, Љумњурии  Ќазоќистон  ва  ѓайраро  омўхта  баромад.

 Омўзиш  нишон дод, ки  дар миќёси Иттињоди  Давлатњои  Мустаќил (минбаъд - ИДМ) дар марњилаи  њозира Федератсияи Россия ва Љумњурии Ќазоќистон дар  ин  соњањо хеле пеш рафтаанд. Махсусан  ширкати “ИнфоТеКС” –и Федератсияи Россия, ки ахиран дар коркард  ва фурўши таљњизоти техникї, барномавї ва  шабакавии амнияти  иттилоотии њифз ва  сертификатсияшуда,  маќоми  намоёнеро  дорад. Мањсулоти Vipnet CUSTOM  ва  таъминоти  барномавии ин ширкат имрўз дар аксарияти  кишварњо, аз  љумла  дар  Љумњурии  Тољикистон, васеъ истифода  бурда мешавад.  

 Дар назди  ширкати  мазкур  маркази  таълимї  ва  бозомўзии кадрњо  дар  соњаи  амнияти  иттилоотї фаъолият  дорад. Бинобар  ин, Саридора  бо  ин  маркази  таълимї њамкорї  намуда, барои  таъсиси маркази  таълимии  њамонанд  дар кишварамон  таљрибаи  онро  омўхта  баромад. 

 Аз 24 то 28 ноябри  соли  2014  курсњои  аввалини кутоњмуддати бозомўзї аз рўи  мавзўи: «Технологияи ViPNet, роњњо  ва  воситањои њифзи  иттилоот” дар  маркази  таълимии нав таъсисдодашудаи Саридора доир шуд. Онро 11  нафар шунавандагон - масъулини бахшњои  технологияњои  иттилоотию  коммуникатсионии вазорату  идорањои  кишвар (Вазорати  молияи  Љумњурии  Тољикистон – 6 нафар, Вазорати  корњои  хориљии  Љумњурии  Тољикистон – 2 нафар  ва  Саридора – 3 нафар)  фаро   гирифтанд.

 Омўзиш  дар маркази  таълимї  дар  шакли  рўзона  сурат  гирифта    72  соати  академиро  ташкил  дод. Ин курсњо бо љалби    мутахассисони  ботаљрибаи  ширкатњои  номбурда дар  асоси  шартномаи  њамкорї  басташуда,  гузаронида  шуд.

 Баъд  аз  анљоми  курсњои  бозомўзї аз шунавандагон имтињон  гирифта  шуд. Аз натиљааш   онњо  бо сертификатњои   дараљањои  дахлдори барномаи  њифозатии  ViPNet њангоми табодули иттилоот  ва  њуљљатгузории  электронї бо истифодаи имзои электронии раќамї,  сарфароз  гардиданд. Доштани  чунин  сертификатњо ба мутахассисони  Саридора  имконият  медињад, ки  дар  оянда  мустаќилона  дар  маркази  таълимии номбурда   дарс  гузаронанд.

 Дар  наќша  аст, ки дарсњои  минбаъдаи  бозомўзї  бо имкониятњои  масъулини соњавии сертификатсияшудаи Саридора бо  харољоти  кам ба  роњ  монда  шаванд.

 Таљрибаи  мутахассисони  хориљї имкон  медињад, ки  сатњи  баланди  омўзиш  нигоњ  дошта  шуда, шунавандагони  марказ  баъди  гузаштани  курси  омўзишї  ба  талаботњои  амнияти  иттилоотї  ва  њифзи  иттилоот  љавобгу  бошанд.

 Бартарии  комили  низоми тадрис  дар  маркази  таълимии  амнияти  иттилоотї дар  он  аст, ки  барномањои  таълимї  доиман  бо  таѓйирёбї  дар  ќонунгузорї, пайдошавии  технологияњои  нав  ва  воситањои  њифзи  иттилоот  дигаргун  ва  навсозї  мешаванд.

 Маркази  таълимии номбурда   муњаёсозандаи  шароити  мусоид  барои  тањсил  дар  самти  технологияњои иттилоотию  комуникатсионї  буда, мутахассисони  ин  соњаро  барои  ќонеъ  намудани  талаботи  љумњурї  бо  кадрњои  тахассусманд  тарбия  менамояд.  Он  бо  воситањои  барномавию-таљњизотї  барои  гузаронидани  дарсњои  амалї  муљањњаз  карда  шудааст. Вобаста ба пайдоиши технологияњои  нави иттилоотию  коммуникатсионї дар  барномањои  таълимї  сари ваќт   таѓйирот ва навсозї ворид  карда  мешаванд. Бинобар ин, вазорату идорањои  љумњурї дар  оянда  барои бозомўзии  кадрњои худ  дар  соњаи таъмини  амнияти  иттилоотї метавонанд  аз имкониятњои маркази  таълимии  номбурда  истифода  намоянд.